• நமது தளத்திற்கு புதிய எழுத்தாளர் ஒருவர் தனது முதல் கதையுடன் வருகை தருகிறார்…யுவனிக்கா இவரை உங்களில் பலருக்கு தெரிந்திருக்கும்……அவரது எழுத்தில் தமிழ் துள்ளி விளையாடுகிறது…அவரின் புதிய முயற்சிக்கு அனைவரும் கரம் கோர்த்து ஆதரவு ...