அரும்பு - வேத கௌரி ( குவிகம் போட்டியில் ஆறுதல் பரிசு பெற்ற கதை)