அனைவருக்குமான தளம்! விருப்பம் உள்ளவர்கள் தங்களது பங்களிப்பை தரலாம்!

DAY- 25

sudharavi

Administrator
Staff member
#1
வணக்கம் பிரெண்ட்ஸ்,

இன்றைய சவால் கொஞ்சம் கணிதம் பார்க்கலாமா? நான் கொடுத்திருக்கும் கணக்குகளை கணித்து எனது உள்பெட்டிக்கு விடைகளை அனுப்பவும்.

1.What number is missing?

8 3 4
1 5
6 7 2


2. Which number complete the sequence?

123 117 108 99 ?

3. Which number is missing from the wheel?

2
73 6
34 15


4. What is X?

24 81 63 26 412 8 25 x

5. What comes next?

6 1 3 1 4 ?

6. What number goes into the empty bracket?

16 ( 4 2 5 6 )
9 ( 3 8 1)
25 ( )


7. What comes next?

1 2 6 24 120 720 ?

8. What comes next?

16 72 38 94 50 ?


9. What numbers should replace the question mark?

10, 50, 13, 45, 18, 38, ? ?


10. What number should replace the question mark?

1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, ?


11. 70 91 120
14 13 24
5 7 ?


12. 123, 124, 126, 132, 133, 136, 142, 143, 147, ?13. What comes next?

482, 693, 714, 826, 937, ?


14. How many minutes is it before 12 noon if twenty minutes ago it was three times as many minutes after 9 am?


15. What number should replace?

2 6 30 ?

3 5 11 ?


16. What number comes next?

1, 3, 11, 47, ?17. 64521 is to 41256 as 38297 is to

a. 89732
b. 29873
c. 92837
d. 87923
e. 87932
18. 83 64 45 ? ?

96 65 34 ? ? Replace the question mark.19. What comes next? 12, 34, 10, 11, 12, 5, 6, 7, 13, 14, ?
20. What number should go on the bottom lime?

3 6 9 15
8 2 10 12
11 8 19 27
19 10 29 39
? ? ? ?


21. What number continues the sequence?

759 675 335 165 ?


22. What is the factorial of 5?

a. 1

b. 120

c. 60

d. 25

e. 1523. Which number continues the sequence?

18 20 24 32 ?


24. Below is a pyramid numbers where the number on each brick is the sum of two bricks below it. The number given will help you fill the entire pyramid.

175
97 78
54 ? 35
27 27 16 19
15 14 13 3 16
25. My Match was correct at noon, after which it started to lose 17 minutes per hour until six hours ago it stopped completely. It now shows the time as 2.52pm. What is the time now?
 
Last edited:
#5
25 ஆம் நாள்

'சவாலே சமாளி '

25 ஆம் நாள் டாஸ்க்கையும் வெற்றிகரமாக முடித்தாயிற்று.